Aktuality

Rozhodnutie RUVZ Zvolen

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

so sídlom vo Zvolene, Nádvorná 3366/12, PSČ 960 35

Tel.: 045/555 23 54 Email: zv.ruvz@uvzsr.sk IČO: 17335710
Číslo spisu: 2016/2135-1450-Rj Zvolen: 26.10.2016

R O Z H O D N U T I E


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene (ďalej len RÚVZ) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 odst.1 písm. c) a podľa § 6 odst.3 písm. e) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel (ďalej len zákon č. 355/2007 Z.z.), vo veci nariadenia opatrení na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 ods.2 písm. i) zákona č.355/2007 Z.z. a § 46, § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení noviel (ďalej len zákon č.71/1967 Zb.)


r o z h o d o l


Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene č.j. 2016/2135-1450-Rj zo dňa 21.10.2016, ktorým bol pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť a.s., závod 06. Ľ. Štúra 2208/15, Zvolen vydaný z á k a z dodávať vodu ako pitnú z vodného zdroja pre verejný vodovod, z ktorého sú zásobovaní obyvatelia v obci Súdovce stráca platnosť.


O d ô v o d n e n i e


Laboratórnym rozborom vzorky vody odobratej na spotrebisku v obci Súdovce (Súdovce – OcÚ), vykonaným laboratóriom Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, akreditované skúšobné laboratórium - ORK protokol č. 10550/2016 s dátumom odberu 24.10.2016 bolo zistené, že vyšetrené ukazovatele vzorky vody vyhovujú NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení neskorších predpisov.

Keďže sa týmto má za preukázané, že voda je vhodná pre používanie na pitné účely, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.


Poučenie:

Podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno v lehote do 15 dní od jeho doručenia podať odvolanie, písomným podaním adresovaným Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene, Nádvorná 3366/12, 960 35 Zvolen.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa tretej časti Správneho súdneho poriadku zákon č. 162/2015 Z.z ak nadobudlo právoplatnosť po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku - odvolania.
Rozhodnutie sa doručuje do vlastných rúk:
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.,
závod 06
Ľ. Štúra 2208/15
Zvolen


Na vedomie:
Obec
Súdovce
Mgr. MUDr.Viktor Kosmovský, MPH,MHA
regionálny hygienik